מידע והגנת הפרטיות

1.1. חברת גולה לייף טק בע”מ ח.פ. 516340072, פיננסייר טכנולוגיות ד.ר בע”מ ח.פ. 516119419, פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע”מ ח.פ., וגולה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע”מ ח.פ. 515935195 יקראו להלן ביחד “הקבוצה” וכל אחת לחוד “החברה”.

המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר ומנהליו או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן “מדיניות הפרטיות”), עליך להימנע משימוש באתר ומקבלת שירות מהחברה.

החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, החברה תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

1.2. בעת השימוש באתר, נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, מספר טלפון, תאריך לידה, מספר זהות, אמצעי התשלום ששימשו את המשתמש ועוד. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של המשתמש לקבלת שירות מהחברה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של המשתמש (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) ממנה גלש, השירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע הנאסף על המשתמש בזמן השימוש באתר).

1.3. החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון התש”ס-2000 והתקנות והצווים על פיו ועל-פי חוק הפיקוח על שירות פיננסיים (שירות פיננסיים מוסדרים), התשע”ו-2016. ידוע למשתמש באתר כי ייתכן ובמסגרת מתן השירות החברה תדווח לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים במתן השירות ולרשויות החוק הרלבנטיות. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות החוק ו/או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.

1.4. הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת משתמשי האתר ולקבל דיוור ישיר מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת משתמשי האתר ולבטל את הדיוור הישיר אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר.

1.5. הקבוצה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע באתר. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהחברה שלא תעשה שימוש במידע הקשור אליו שלא לצורך מתן השירות וזאת באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה. במקרה של פניה

כאמור, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף להסכמתו לעשיית שימוש במידע על ידי החברה בהתאם למדיניות החברה, לרבות בכל הנוגע לנושא הפרטיות. כל שימוש של המשתמש באתר, גם לאחר פנייתו כאמור לעיל, תהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש, לרבות בנושא הפרטיות. המשתמש אף רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע לעיון ותיקון במידע אודותיו המצוי בידי החברה. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות האתר או בדואר רשום לכתובת החברה.

1.6. החברה תהיה רשאית להעביר את הנתונים אודות המשתמש לחברות הקבוצה והמשתמש נותן הסכמתו לכך מראש.

1.7. בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לאתר לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירות באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך פניה שיווקית ו/או אחרת למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.

1.8. החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי ההתקשרות שמסר, לרבות כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ו-SMS.

1.9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

1.10. במסגרת האתר יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.

1.11. החברה לא תמכור או תעביר את המידע האישי אודות המשתמש, כפי שנמסר לה על ידי המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: החברה קיבלה את הסכמתו של המשתמש לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם מתן השירות. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת החברה את המידע, לרבות אך לא רק, מתן שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ”ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לחברה המחייבת את חשיפת פרטי המשתמש; במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו של המשתמש מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

1.12. החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי “לוג” הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו’) ולעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.

1.13. ככל ובאתר יפורסמו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויחולו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

2.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

2.2. לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע”י המשתמש.

3. האזור האישי

3.1. על מנת להשתמש באתר יש ליצור חשבון משתמש ולספק פרטים אישיים, כדוגמת שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת, מספר תעודה מזהה, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל, העתק מסמכי זיהוי ועוד. בהשלמת תהליך הרישום על המשתמש לוודא ולאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ונכונים. הכניסה לאתר יכול ותהיה בין היתר ע”י זיהוי באמצעות קוד חד פעמי ייחודי שישלח למשתמש בהתאם למספר הנייד איתו הזדהה בכניסה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לכל דין. ככל שנמסר למשתמש קוד ייחודי, עליו לשמור את הקוד בסודיות ולא להעבירו לאף גורם אחר.

יצירת קשר ובירורים – באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות פרטיות זו ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת support@goola.me.

2. שמירה על סודיות מידע

2.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

2.2. לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע”י המשתמש.

3. האזור האישי

3.1. על מנת להשתמש באתר יש ליצור חשבון משתמש ולספק פרטים אישיים, כדוגמת שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת, מספר תעודה מזהה, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל, העתק מסמכי זיהוי ועוד. בהשלמת תהליך הרישום על המשתמש לוודא ולאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ונכונים. הכניסה לאתר יכול ותהיה בין היתר ע”י זיהוי באמצעות קוד חד פעמי ייחודי שישלח למשתמש בהתאם למספר הנייד איתו הזדהה בכניסה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לכל דין. ככל שנמסר למשתמש קוד ייחודי, עליו לשמור את הקוד בסודיות ולא להעבירו לאף גורם אחר.

יצירת קשר ובירורים – באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות פרטיות זו ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת support@goola.me.

דויד ראובינוף

הנדלניסט

קובי דהאן

בעל העניין החשוב

עמיחי סדן

בחור חשוב ורציני

נתי שיוביץ

כ-15 שנות ניסיון בלהיות קינג