1. כללי

 

  1. ההתקשרות עם הקבוצה (כהגדרתה להלן) והשימוש באתרי האינטרנט ו/או במערכת goola של כל אחת מהחברות (כהגדרתן להלן) (להלן: “האתר”) כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”), ועצם קבלת השירות מהחברה ו/או השימוש באתר ו/או במערכת מהווים הסכמה מפורשת לתנאים אלו ותנאים אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל משתמש וכל אדם המשתמש באתר ו/או במידע הנמצא באתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר (להלן: “המשתמש”) ועל כן יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, החברה מבקשת כי לא תעשה שימוש בשירותיה ו/או באתר.
  2. חברת גולה לייף טק בע”מ ח.פ. 516340072 (להלן: “גולה”) העוסקת בין היתר במתן שירותים פיננסיים מקיפים, פיננסייר טכנולוגיות ד.ר בע”מ ח.פ. 516119419 העוסקת בזיהוי והתאמה אישית של אפשרויות מימון לעסקים ואנשים פרטיים ובייעוץ משכנתאות על כל רבדיו, פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע”מ ח.פ. 515690527 אשר מעניקה למשתמשיה שירותי הכוונה תעסוקתית על בסיס פלטפורמה דיגיטלית לצד ליווי אנושי אישי, וגולה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע”מ ח.פ. 515935195 (להלן: “סוכנות הביטוח”) שהינה סוכנות תאגיד מורשה בתחום הפרט והמשפחה בישראל יקראו להלן יחד “הקבוצה” וכל אחת לחוד “החברה”.
  3. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך, ונכתב כך לשם הנוחות בלבד.
  4. השירותים הניתנים על ידי הקבוצה יכול ויינתנו בין היתר באמצעות צדדים שלישיים, ובמקרה זה יחולו על השירות גם תנאי השימוש של אותו צד שלישי, לרבות בנוגע להגנת פרטיות ושימוש במידע. המשתמש נותן הסכמתו כי לא תהיה לו טענה כלפי החברה בנוגע לצדדים השלישיים.
  5. הפעולות המבוצעות ע”י החברה כפופות להוראות חוקים ישראליים ובינלאומיים. לאור זאת יתכנו מצבים בהם פעולות לא יבוצעו ו/או ישונו ו/או ידווחו לגורמים הרלוונטיים בהתאם לחוק עוד בטרם ביצועם. מחובת המשתמש לבדוק טרם התקשרות עם החברה ומתן השירות, לרבות איסוף המידע ע”י החברה, את כל המשמעויות העולות מהוראות הדין הרלוונטיות למשתמש.
  6. החברה רשאית לעכב או להפסיק את מתן השירות למשתמש ו/או לעכב או לשלול את רישום המשתמש לאתר בכל עת, לרבות עד להשלמת כל הפרטים הנדרשים ע”י החברה.
  7. כל משתמש אשר יקבל שירות מהחברה ו/או יעשה שימוש כלשהו באתר ייחשב כמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין אותם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו רשאי לקבל שירות מהחברה ו/או לעשות שימוש באתר.
  8. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מעבר לביצוע השינוי באתר והחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת ובעת השימוש באתר. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי ובהסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו הינו מסכים לכל שינוי שיכול וייעשה בהם בעתיד ואולם, ככל שהחברה תידרש לכך לפי כל דין, היא תבקש את הסכמת המשתמש לתנאים שישונו.
  9. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת בהתקשרות בין החברה לבין המשתמש, ככל שקיימת, בין שתתפרסם באתר ובין אם לאו, וקבלת השירות מהחברה והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשויים להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים ו/או יוצגו למשתמש ובמידת הצורך, החברה תבקש כי המשתמש יחתום על הסכם נוסף, מסמכים אחרים, תנאים מסוימים וכדומה וללא חתימת המשתמש על תנאים כאמור, החברה לא תעניק לו שירות.
  10. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותם, ואכיפתם של תנאי שימוש אלו וכל סכסוך הקשור לשירות אותו מעניקה החברה למשתמש ידון לפי לחוקי מדינת ישראל.

 

2. השירות

  1. במסגרת השירות, החברה עשויה להפנות את המשתמש לקבלת שירות מגופים מסייעים כנדרש בהתאם להוראות כל דין (כגון יועץ השקעות, יועץ פנסיוני ועוד) (להלן: “גופים מסייעים”), לרבות לחברות בנות שלה, חברות מסונפות וחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 וחברות אחרות אשר בין החברה לגופים המסייעים כאמור ישנו קשר מסחרי כלשהו, הקשורים לחברה וזאת בתמורה לתשלום נוסף ומבלי לגרוע מן התמורה המגיעה לה בגין מתן השירות לפי תנאים אלו. מובהר להלן והמשתמש מצהיר כי מוסכם עליו כי במידה ויבחר שלא להיעזר בגופים מסייעים כאמור, לא תהא למשתמש כל טענה כנגד החברה בקשר עם יישום מלוא השירות.
  2. מובהר כי טרם מתן השירות למשתמש לעיתים נדרשת החברה לבצע בדיקות התלויות, בין היתר, במידע ובנתונים שונים, לרבות נתונים הרשומים על-פי כל דין. ידוע למשתמש  והוא מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר עם מועד תחילת מתן השירות בטרם יימסרו הנתונים והמידע וכן בטרם תסיים החברה את הבדיקות המתחייבות כאמור.
  3. במסגרת ההתקשרות למתן השירות לפי תנאי שימוש אלו, לעיתים יידרש המשתמש להעניק לחברה ייפוי כוח כמפורט להלן:
   1. ייפוי כוח אשר יאפשר לחברה לפנות בשמו ללשכת אשראי כדי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים רגיל המרכז את נתוני האשראי לגביו לפי חוק נתוני אשראי, השתע”ו-2016;
   2. ייפוי כוח לכל אחת מחברות הקבוצה, אשר יהיה תקף למשך כל תקופת השירות, לייצג את המשתמש מול גורמים פיננסיים, לרבות בנקים, גופים חוץ בנקאיים, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, משווקי השקעות, בתי השקעות, סוכנויות וסוכני ביטוח, יצרני מוצרים פיננסיים, סוכנויות להסדרים פנסיוניים ועוד. במסגרת ייפוי הכוח, המשתמש יסמיך את החברה הרלוונטית לקבל את כל המידע בנוגע לנכסיו מגופים אלה. מובהר כי ייפוי הכוח הינו אך ורק לשם פנייה בשם המשתמש לצורך קבלת מידע, ואין בו כדי להוות יעוץ של החברה כלשהו למשתמש בתחומים בהם מתחייב יעוץ ע”י גופים מסייעים;
   3. ייפוי כוח לסוכנות הביטוח לפנות בשם המשתמש לאתרי הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולקבל את כל הפרטים אודותיו הקיימים באתרים כאמור.
  4. מבלי לגרוע מחובת המשתמש לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בקשר עם הנתונים והמידע אודותיו הנוגעים לשירות, המשתמש רשאי לעדכן מעת לעת את הנתונים והמידע הרלוונטיים לצורך מתן השירות ובלבד שאלה יימסרו לחברה בכתב ובחתימתו ומתן השינוי ייחשב כרלוונטי רק לאחר שהחברה אישרה למשתמש את דבר קבלת הודעת המשתמש כאמור. ככל שהעדכון האמור יצריך גיבוש מחדש של תכנית פיננסית ו/או עדכון או שינוי בשלבים שונים של השירות הניתנים למשתמש, תנאי השינוי כאמור ייעשו בהתאם לשיקול דעת החברה, החלטתה ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה (לרבות תשלום נוסף) ובהסכמת המשתמש.
  5. מוסכם בזאת, כי כל עוד לא תקבל החברה מהמשתמש עדכון כאמור לעיל, ייחשבו הנתונים הקודמים המתועדים שמסר המשתמש כמחייבים לצורך מתן השירות. מוסכם ומוצהר כי החלטות הנוגעות לתוכנית שהוצעה ללקוח או לשינויה או ליישום או אופן היישום של התוכנית יתקבלו אך ורק על ידי המשתמש ובאחריותו בלבד, בכל אחד מהשלבים המפורטים למתן השירות וכי השירות הנו רק בגדר הצעה.

 

3. זכויות החברה

  1. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירות, באתר ובכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו, למעט נזק שיגרם בזדון מצד החברה ו/או מי מטעמה.
  2. מבלי לגרוע מהסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה זכאית להפסיק להעניק שירות למשתמש ו/או למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגד החברה.
  3. החברה רשאית לעכב כל מידע הנוגע למשתמש אשר נמסר על ידו ו/או על ידי גורמים שלישיים, לרבות מלשכת נתוני אשראי, וכן לעכב את מתן השירות עד לביצוע התחייבויות המשתמש על פי תנאי שימוש אלו ולפי כל הסכם נוסף בין החברה למשתמש, וכן עד לתשלום התמורה המגיעה לחברה בגין השירות (ככל שקיימת), וזאת ללא הגבלה בזמן, עד לביצוע ההתחייבויות.

 

4. הצהרות החברה

   1. החברה אינה מנהלת תיקי השקעות, אינה יועץ השקעות, אינה משווקת השקעות וכן אינה עוסקת בשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 (להלן: “חוק הייעוץ“).
   2. מקום בו התגלה לחברה ניגוד עניינים מהותי במתן השירות ובקשר אליו, תודיע על כך למשתמש בהקדם.
   3. השירות ניתן ע”י החברה בהתאם לנתונים שנמסרו לה ע”י המשתמש, ומושפעים בין היתר מגורמים חיצוניים רבים, כגון מצב שוק ההון או המצב הכלכלי, ולרבות נסיבות שאינן בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לתשואה ו/או תוצאה מסוימת במצבו הכלכלי של המשתמש.

 

5.הצהרות המשתמש

  1. המשתמש מצהיר כי בטרם התקשר עם החברה לצורך קבלת שירות קרא והבין את תוכן תנאי שימוש אלו; הוא מודע להם והם מוסכמים עליו.
  2. המשתמש מודע ומסכים כי השירות שיינתן לו על ידי החברה אינו מהווה שירות של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, או כל שירות אחר המחייב ברישיון בהתאם לחוק. ככל שיהיה צורך בשירות מגופים נוספים לצורך מתן השירות הם יינתנו על-ידי בעלי רישיון מתאים בהתאם לחוק, ובמסגרת הסכם שירות נפרד מתנאי שימוש אלו ובתמורה לתשלום נוסף כפי שיוסכם בין החברה למשתמש, לרבות ייעוץ ושיווק פנסיוני אשר ייעשה על ידי חברת גולה סוכנות לביטוח (2018) בע”מ ח.פ. 515935195.
  3. המשתמש מתחייב להעביר לחברה מידע מלא, עדכני ומדויק ובכלל זה את כל המסמכים הנדרשים אודות נכסים ומוצרים פיננסיים, פנסיוניים ונכסים נוספים אחרים המצויים ברשותו, דפי עובר ושב, נתונים בנקאיים אחרים וכיו”ב, וכל מידע אחר הנדרש לצורך מתן השירות (להלן: “המידע” או “הנתונים”).
  4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הנתונים שמסר או ימסור לחברה לרבות פרטיו האישיים, הינם נכונים מלאים ומדויקים, וכי הוא יעדכן את החברה מיד עם קרות שינוי במידע או בנתונים, לרבות לגבי צרכים, מטרות, חשיפות לסיכונים והעדפות הנדרשים לחברה לצורך מתן השירות.
  5. המשתמש מודע לכך כי המידע, הנתונים והפרטים שנדרש למסור לחברה, הם תנאי למתן השירות. חסרון, אי דיוק, השמטה או הסתרה של כל פרט בהם עלול לפגוע בטיב השירות שתתן החברה למשתמש. החברה תראה במידע ובנתונים שימסור המשתמש כמלאים וסופיים ובהתאם להם תיתן החברה שירות למשתמש לפי מיטב ההבנה, מבלי להביא בחשבון כי קיימים נתונים, מידע, פרטים, צרכים, מטרות וסיכונים שלא הובאו לידיעת החברה כאמור.
  6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ביחס לכל מידע, נתונים ופרטים שנמנע למסור או לעדכן את החברה, וכן ביחס לנתונים או מידע חלקי או מוטעה, הוא מוותר ויתור סופי ומוחלט ולא תהיה לו כל טענה או תביעה או דרישה מהחברה בגין השירות שיינתנו לו בהתאם לנתונים, המידע והפרטים הידועים לחברה, או בגין כל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך ואלה יהיו באחריות המשתמש בלבד.
  7. המשתמש מודע לכך שלצורך מתן השירות, יתכן והחברה תתקשר עם חברות חיצוניות המספקות מערכות לתכנון וניהול משתמשים, והמשתמש מודע ומסכים כי המידע, הנתונים והפרטים שימסור יוזנו למערכות אלה. כמו כן, המשתמש מודע ומאשר כי לשם מתן השירות החברה תצטרך מעת לעת לחשוף את הנתונים, ככל שמותר לחברה על-פי החוק, ולהעבירם לגורמים אחרים, לרבות לגורמים ומנהלי מוצרים פיננסיים וחברות בקבוצה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והמשתמש מאשר מסירת מידע כאמור על ידי החברה ללא צורך בקבלת הסכמתו מראש.
  8. ידוע למשתמש והוא מסכים כי במסגרת השירות שתיתן החברה, היא אינה מתחייבת ולא תוכל להתחייב להשיג או להשיא לו רווחים אף בשיעור מינימאלי, כי ייתכנו הפסדים בהשקעה במוצרים פיננסיים ואחרים בהם המשתמש ישקיע את כספו וכי החברה לא תבטח את המשתמש בביטוח סיכוני הפסדים.

 

6. רישום ופרטי משתמש

  1. על מנת להשתמש באתר יש ליצור חשבון משתמש ולספק פרטים אישיים, כדוגמת שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת, מספר תעודה מזהה, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל, העתק מסמכי זיהוי ועוד. ההתחברות לאתר תהיה בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), תשע”ו-2016 והתקנות מכוחו. בהשלמת תהליך הרישום על המשתמש לוודא ולאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ונכונים. הכניסה לאתר יכול ותהיה בין היתר ע”י זיהוי באמצעות קוד חד פעמי ייחודי שישלח למשתמש בהתאם למספר הנייד איתו הזדהה בכניסה או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לכל דין. ככל שנמסר למשתמש קוד ייחודי, עליו לשמור את הקוד בסודיות ולא להעבירו לאף גורם אחר.
  2. המשתמש נדרש ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו באמצעות האתר או במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת [support@goola.me] או לטל’ מס’ [03-6636040] מייד עם היוודע לו על כך.
  3. המשתמש מסכים כי החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים שונים על מנת לאמת את זהותו ולוודא את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו, בדרך של בקשה מהמשתמש לספק פרטים כלשהם ו/או בכל דרך אחרת, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים, ואי ביצוע האימות יכול וישלול את המשך השימוש באתר או קבלת השירות מהחברה.

 

7. ביטול השירות

  1. ביטול השירות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

 

8. שינויים באתר

  1. כל אחת מחברות הקבוצה רשאיות לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתן הבלעדי, את מבנה אתר האינטרנט שלה, את השירות ו/או המוצרים הניתנים בו, ואף להפסיקם. על אף כי כל אחת מחברות הקבוצה רשאית לפעול כאמור בסעיף זה ללא צורך בהודעה מוקדמת, כל אחת מחברות הקבוצה תעשה מאמצים להודיע למשתמש מראש על כל שינוי מהותי בשירות ו/או בהפסקת השירות.
  2. למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.
  3. החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תישא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.
  4. הקבוצה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתרי האינטרנט של חברות הקבוצה ו/או למידע המתפרסם במסגרתם, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית למחוק מידע מן אתר האינטרנט כאמור, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש. יצוין כי סעיף זה לא מתייחס למידע אישי של המשתמש אלא לכל מידע אחר המפורסם באתרי הקבוצה.

 

9. אחריות לשירות

בכפוף להוראות הדין, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו:

 1. מוסכם כי החברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצאות מסוג כל שהוא שייגרמו למשתמש בקשר עם פעולות או הימנעות מביצוע פעולות הקשורות בשירות אותו מקבל המשתמש מכל אחת מחברות הקבוצה.
 2. למען הסר ספק, מובהר כי אין בכוחה של החברה להבטיח את התממשות מטרות השירות המסופק על ידה, וידוע למשתמש כי מתן השירות עשוי להיות מושפע מגורמים חיצוניים שאינן בשליטת החברה, בין היתר, ממצבים שלא ניתן לצפותם וכאלו שעשויים להשתנות במועד מאוחר למועד תחילת מתן השירות.
 3. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, ידוע למשתמש כי אופן מתן השירות נעשה בהסתמך על שיקולים מקצועיים, בהתאם לצרכים ומטרות שהגדיר המשתמש בעת התקשרות בשירות ובהתחשב בנתונים שמסר המשתמש, לרבות צרכיו והנחיותיו. מובהר ומוצהר במפורש כי אין במתן השירות כאמור כדי להבטיח את השגת מטרות המשתמש או שהשירות הינו השירות המיטבי והמתאים ביותר למשתמש. כן מובהר כי, החברה אינה מבטיחה כי היא תשיג או שיהא ניתן להשיג תשואה, רווח, הצלחה או כל רווח אחר למשתמש וכי השירות לא יהווה ביטוח כנגד הפסדים או כי החברה תיתן שירות יותר טוב מן החלופות הקיימות בשוק והמשתמש מסיר כל טענה או תביעה או דרישה כנגד החברה בגין כל אלו.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נושא המצוי בתחום הדורש ייעוץ חיצוני מבעל מקצוע, יועץ מכוח הוראות חוק הייעוץ, יעוץ משפטי או כל תחום אחר שהייעוץ בנוגע אליו מוסדר בדין והשירות אינו בא להחליף ייעוץ בהקשרים אלה. ידוע למשתמש כי הוא לבדו אחראי לקבלת ייעוץ בנושאים אלה בנפרד מן השירות הניתן מכוח תנאי שימוש אלו וכי יכול ואף סביר ששירותים אלה יידרשו כשירותים משלימים לשירות הניתן על ידי החברה ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר עם כך.
 5. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש או כל דין. המשתמש ישפה את החברה לפי דרישתה הראשונה בגין כל טענה או דרישה כנגדה כאמור, לרבות בכל הנוגע להוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

 

10. אחריות לשימוש באתר

  1. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא (“AS IS”). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הקבוצה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.
  2. מאחר וביצוע פעולה תלוי בצדדים שלישיים, במערכות מחשוב וכפוף להוראות הדין הישראלי והבינלאומי, יתכן והפעולה לא תבוצע או תבוצע באיחור. לא תהיה לקבוצה כל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מאי ביצוע פעולה או איחור בעטיה או בעטיו של צד שלישי.
  3. בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על גובה התמורה ששולמה לחברה במשך תקופה של שלושה חודשים עד למועד האירוע.
  4. הקבוצה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, מערכת, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.
  5. הקבוצה אינה אחראית למודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והקבוצה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע המופיע בו או באתרים חיצוניים לו.
  6. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.
  7. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע”י צד שלישי כלשהו.
  8. האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך, לרבות אם הקישורים מובילים לאתרים בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים ו/או פוגעניים וכדו’.
  9. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירות והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

11.שימוש בלתי חוקי ואסור

  1. המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:
   1. לא לכתוב באתר ו/או לחברה כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
   2. לא להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא;
   3. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר במהלך ההתקשרות עם החברה.
   4. לא להכניס לאתר מידע העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או לחברה.
   5. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
   6. לא לפרסם מידע פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.
   7. לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים.
   8. לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו’ באופן מלא או חלקי ולא לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר;
   9. לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.
   10. לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.
   11. לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
   12. לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
   13. אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר;
   14. אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: ‘bots’ ו-‘crawlers’ וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות;
   15. לא להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלוונטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה;
   16. לא לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, או מאתרי הימורים, פורנוגרפיה, או שנאה.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.
  3. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
  4. למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.
  5. השירות והשימוש באתר הינם אישיים ופרטיים באמצעות סיסמה חד פעמית (OTP). ידוע למשתמש כי מתן גישה לצד שלישי אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמש.

 

12. סודיות ומוניטין

  1. המשתמש מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידיו, במישרין או בעקיפין, במסגרת מתן השירות על ידי החברה.
  2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמסירת המידע או כל חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד שלישי שהוא עלולה לגרום לחברה נזקים חמורים. לפיכך, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, שלא במסגרת השירות.
  3. בכלל זה, המשתמש מתחייב שלא לגלות או להעביר או למכור, בין בתמורה ובין ללא תמורה, או לגרום לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפין, וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא, אדם, גוף או תאגיד, זולת לנציגי החברה או לפי הוראותיה לשם קבלת השירות בהתאם לתנאי שימוש אלו.
  4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של החברה או במעמדה של החברה או במוניטין המיוחס לה בקרב לקוחותיה הממשיים והפוטנציאליים או בקרב נותני השירות של החברה וספקיה.
  5. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הוראות סעיף זה תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת מתן השירות, והן לאחריה ללא הגבלה בזמן בכפוף לכל דין, וחלות הן לגבי ישראל והן לגבי כל מקום אחר מחוץ לישראל.

 

13. קנין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, הקשורים במתן השירות, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.
  2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ”ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. כמו כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו, או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.
  3. מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.

 

יצירת קשר ובירורים – באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין תנאי שימוש אלה ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת support@goola.me.

דויד ראובינוף

הנדלניסט

קובי דהאן

בעל העניין החשוב

עמיחי סדן

בחור חשוב ורציני

נתי שיוביץ

כ-15 שנות ניסיון בלהיות קינג